Om MIO

Hva vi gjør

MIO er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon for minoriteter, som skal løfte minoritetenes behov og utfordringer frem for politikere, beslutningstakere og personer i feltene rus, psykisk helse og migrasjonsutfordringer.

MIO er brobygger mellom minoritetene og hjelpeapparatet gjennom følgende aktiviteter:

  • Informere og veilede minoritetene om eksisterende tilbud innen rus og psykiatri.
  • Hente informasjon fra minoritetene om deres behov og utfordringer.
  • Informere beslutningstakere om målgruppens utfordringer ved å holde foredrag og arrangere seminarer om temaet.
  • Rekruttere personer fra målgruppen inn i brukerfora.

Det er mye informasjon tilgjengelig om rus, psykisk helse, behandlingsmuligheter og lavterskeltilbud, men i noen av minoritetsmiljøene er denne informasjonen en mangelvare. Gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet skaper vi selvhjelpsgrupper, styrker og lærer opp brukerrepresentanter fra de forskjellige minoritetsmiljøene. 

MIO arbeider for å øke bruken av de tilbudene som finnes, gjennom informasjon og oppsøkende arbeid. Gjennom det oppsøkende arbeidet har vi også som mål å rekruttere og med det øke brukermedvirkning på de aktuelle stedene. Det er i dag mangel på brukermedvirkere fra et bredt utvalg kulturer og bakgrunner.Vårt formål

MIO er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon for minoriteter. MIO skal løfte minoritetenes behov og utfordringer frem for politikere og beslutningstakere for personer i rus, psykisk helse- og voldsfeltet.

MIO skal være brobygger mellom minoritetene og hjelpeapparatet ved følgende aktiviteter:

  • Informere og veilede minoritetene om eksisterende tilbud innen rus, psykisk helse og utfordringer knyttet til migrasjon.
  • Hente informasjon fra minoritetene om deres behov og utfordringer.
  • Informere beslutningstakere om målgruppens utfordringer ved å holde foredrag og arrangere seminarer om temaet.
  • Rekruttere personer fra målgruppen inn i brukerfora.

Du kan lese våre vedtekter her.

Hvem vi er

Suad Abdi

Daglig leder
E-post: suad.abdi@mioorg.no
Telefon: 471 45 149

Hoda Ali

Informasjonsmedarbeider 
E-post: hoda.ali@mioorg.no

 

Randi Solheim

Økonomiansvarlig
E-post: randi.solheim@mioorg.no 
Telefon: 907 55 801

Niema Essa

Brukerrepresentant
E-post: niema.farah@mioorg.no
Telefon: 401 44 517 

Glenn Andersen

Styreleder

Ayan Hirad

Styremedlem

Hamdi Mohamed Ali

Styremedlem

Awo Mohamed Arab 

Styremedlem